top of page

Israeli's StratUps

from R&D

to Mass Production 

הקמת קווי יצור בסין למוצרים שסיימו פיתוח (R&D), שילוב מכלולים בין ספקים:

שלב זה היינו קריטי ביותר לכל חברה ומערך שיווק - בו המוצר הבשיל לשלב הייצור הסדרתי ונדרש לעבור ממוצר בשלבי ניסיונות , סקיצות, אבי-טיפוס - לתהליך יצור סדרתי מלא וברמת מורכבות גבוה, המצריכה אינטגרציה בין ספקים וקווי יצור בסין.

שלב זה נקרה "FREEZ".... שלב המעבר מדוגמאות שקיבלו אישור סופי לייצור ועברו את כל הבדיקות הנדרשות >>  לייצור סדרה ראשונה סדרת "V0".

שלה זה כולל סדרה של פעולות המתבצעות בשני חלקי העולם, הן בישראל והן בסין  - בקורלציה והתאמה גבוהה ככל הניתן, על מנת לכסות פערי מידע והכנות ליצור כפי הנדרש...

ריכוז צוות החברה לנקודת אל-חזור, שבה מוכרז שלב אישור המודלים והעברת היצור לסדרת יצור ראשונה מלאה ותעשייתית בסין.

 

התארגנות בכל רמות ניהול המוצר לשלב זה:

 • הנדסה - העברת תכן ודרישות איכות מהמוצר ומכלולי המשנה.

 • הנדסה ופיתוח - הכנת תיקי מוצר מלאים (באנגלית) להעברת היצור ליצרנים ומפעלים בסין.

 • רכש - התאמות כמויות ותקציבים - הגדרות שלבי הרכש ולוחות זמנים לכל מכלול.

 • מערכת האיכות - הגדרות איכות החלקים, מכלולים ומוצר שלם - דרישות תכן ומערכות בקרה ובדיקה לעמידה בדרישות אלו.

 • מערכת האיכות - הגדרות מערכות האיכות ורמת האיכות והתקנים הנדרשת מהיצרנים/ספקים בסין, כגון דרישותQC מהמוצרים, תקני ISO, ISO רפואי 13485, COC, מפרטי ח"ג ובדיקות מעבדה,Inspection SGS, מכשירי מעבדה ומדידים בייצור, ...ועד השלמת כל ההגדות הנדרשות לביצוע מיטבי ומותאם לתכונות והגדרות המוצר והיצרנים.

 • שיווק - הגדרת תקנים נדרשים ללקוחות קצה והתאמות לפי יצרנים ודרישות האיכות בסין.

 • שיווק - כמויות נדרשות לצורכי שיווק, שלבי דוגמאות מהיצור, העברת משלוחי דוגמאות לבחינה ופרסום.

 • ניהול וכספים - מעקב תשלומים, חוזי עבודה, חוזי רכש, העברות מקדמות, צפי לעדי ביצוע ביצור אל מול צעדי תשלום בהתאמה לחוזי ההתקשרות עם היצרנים.

 • עיצוב ופרסום - התאמה העיצוב והפורמטים של הקבצים ליצור סדרתי בסין, כולל הגהות ווידוא שאין טעויות דפוס לתיקון תוך המעבר ליצור מלא.

 • פיתוח NEXT Verssion - בחינת המשך פיתוח מוצרים בסדרות ההמשך אל מול אופי ואיכות היצרנים שנבחרו לביצוע היצור הסדרתי המלא.

הכנת להקמת מערך היצור וההרכבה:

איתור ספקים ויצרנים למגוון שיטות יצור ומוצרים נדרשים כגון:

 • יצרני פלסטיק ותבניות הזרקה / חדרים נקיים במידת הצורך - בתקן הזרקה ISO רפואי - 13485

 • יצרני מתכת CNC

 • יצרני אריזה ומכלולי משנה/אינסרטים

 • מערכת QC - תקינה לפי מפרטי היצור

 • חברת הרכבת מכלולי המוצר, אריזה ובדיקות סופיות על הקו / במידת הצורך -  בתקן ISO רפואי - 13485

יצור חלקי הפלסטיק ותבניות ההזרקה: 

 • פיקוח וליווי יצור חלקי הפלסטיק בחדרים נקיים הזרקה בתקן רפואי.

 • ליווי פיקוח הנדסי על המוצרים המוזרקים/חלקי הפלסטיק

 • בדיקת החלקים מבחינה וויזואלית, טכנית, פונקציונלית, כיווני זרימת החומר, נקודות שריפה או פלשים, עד להשגת חלקים באיכות הנדרשת לעבודה סדרתית מלאה.

 • הזרקות ניסיון 1T ועד הזרקות סופיות.

 • ליווי יצור ההזרקות עד לסיום הכמות שהוזמנה.

 • פיקוח בעת ההזרקות במפעל ההזרקה.

 • QC על קו הייצור.

 • בדיקות מידות - דו"ח מידות קריטיות

 • תיאום משלוחי המוצרים למפעל ההרכבה .

 

הזרקות ניסיון ופיקוח בסין:

נסיעות לסין למעקב ופיקוח הזרקות וביצוע בדיקת תבניות לפי אפיון ודרישת הפרויקט .

 

ביצוע היצור:

 • הכנת קו היצור - תיאום בין ספקי משנה.

 • הכנת קו היצור - הדרכה והסמכת עובדים בהתאמה להרכבה נדרשת.

 • הכנת קו היצור- קליטת המוצרים למחסן והכנות מנות יצור.

 • ארגון קו היצור יחד עם העובדים ומנהלי משמרות.

 • ארגון קו היצור - תחנות עבודה, הרכבה, אריזה ותגמיר.

 • QC ובדיקות בתהליך היצור וההרכבה.

 • אינסרטי מידע - עלוני מידע - ליווי הדפסה.

 • אריזות סופיות והכנה לשילוח.

דו"חות  ומעקב שוטף:
הגשת דוחות תקופתיים, להצגת מצב פעילות ביצור אל מול תיכנון ראשוני, יחד עם צירוף תמונות מהיצור להצגת ההתקדמות בפועל.​


מעקב והכנת השילוחים  -  BL / packing List:
ליווי שילוח דוגמאות בדואר אויר מהיר, ליווי הכנה לשילוח המוצרים ללקוחות קצה.

bottom of page