top of page

Inspection VS Design

פיקוח וליווי הנדסי בשלב התכנון

א) שלב תיכנון התבנית

כבר בשלבי תיכנון התבנית והבקרה על התיכנון, ניתן לאתר תקלות ובעיות במספר אופני בדיקות:

 • בדיקת השרטוטים מבחינת מבנה והתאמה למפרט הטכני והגדרת הפרוייקט

 •  

 • בדיקת התאמת התבנית לחומרי הגלם המוזרקים והתאמה לאחוזי התכווצות הפלסטיק

 •  

 • בדיקת הדמייה ממוחשבת של זרימת החומר המוזרק בתבנית בתוכנת moldflow

 •  

 • התאמות דיזה (חמה/קרה)

 •  

 • בדיקת מערכות חליצה ליצור אוטומטי/חצי אוטומטי

 •  

 • מערכות קירור ומים

 •  

 • גודל התבנית והתאמה למכונות ההזרקה

 •  

 • פריסת חלקים ומיקומם (Number of Cavity)

 •  

 • חוזק פלדות, הקשיות נדרשות והתאמה לתיכנון עבודה והיקפי יצור

 

ב) פיקוח הנדסי על המוצרים המוזרקים/חלקי הפלסטיק

בדיקת החלקים מבחינה וויזואלית, טכנית, פונקציונלית, כיווני זרימת החומר, נקודות שריפה או פלשים, עד להשגת חלקים באיכות הנדרשת לעבודה סידרתית מלאה.


ג) דו"חות שבועיים ומעקב שוטף

הגשת דוחות "גאנט" שבועיים, להצגת מצב פעילות ביצור אל מול תיכנון ראשוני, יחד עם צירוף תמונות מהיצור להצגת ההתקדמות בפועל.

bottom of page